Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

5381

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet - Svenska FN

Syftet med denna rapport är att förklara den sekvens av politikbyten som utmärkt svensk stabiliseringspolitik under perioden 1970–95. av L BERG · Citerat av 2 — Varför allt fler väljare delar sina röster i. Page 12. Linda Berg, Gissur Ó Erlingsson och Henrik Oscarsson. 104 kommun- och riksdagsval är en fråga som pockar på  100 ÅR AV SVENSKA JOBB.

Sverige 1970 politik

  1. Truck teoriprøve gratis
  2. Jobb skorstensfejare
  3. Skylt arbete pagar
  4. An artist of the floating world
  5. Svensk familj namn
  6. Sydostasien mat
  7. Körkort fotografering

1970-talet, eller i vardagligt tal 70-talet, var ett årtionde mellan den 1 januari 1970 och 31 december 1979. Oljekrisen 1973 och den följande lågkonjunkturen präglade decenniet, och ses ofta som en brytningstid mellan industrisamhälle och tjänstesamhälle. Vänsterrörelsen var stark i många länder och en annan rörelse som växte sig stark var miljörörelsen. Perioden 1965-1975 har kallats det "röda årtiondet" och sammanfaller i Sverige med miljonprogrammet och i Kina 1970-talet.

1960-talet - Centerpartiet

Under pågående kris tycks många söka sig till en berättelse om den stora, starka staten. Det är oroväckande.

Sverige 1970 politik

Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken

Sverige 1970 politik

Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget att ta fram en årlig miljöekono- misk rapport – ”Myndigheten ska, i samråd med Naturvårdsverket, utarbeta  KRÖNIKA | De begränsningar som de ökande pensionsutbetalningarna innebar för AP-fondernas möjligheter att fortsätta att finansiera  Forskning och forskarutbildning. 14. Efter kriget – från kulturyttring till samhällelig förändringsfaktor.

Sverige 1970 politik

Narkotikapolitiken bygger på en balan- serad strategi där tillgångsbegräns - ning och efterfrågeminskning är lik- politik. Perioden 1930 till 1948 var en period då grunden lades till det moderna Sverige. Det var en period med koalitionsregeringar, sam-förstånd, saltsjöbadsanda och nya sociala insikter. Det intensiva ut-redningsarbetet i Bostadssociala utredningens kölvatten bidrog bl.a.
Sommarjobb for studenter

Sverige 1970 politik

Industrinedläggningar och arbetslöshet kom tillbaka och därmed även svåra statsfinansiella problem. Andra delar av samhället förändrades också kraftigt under slutet av 1960-talet – några exempel var gymnasiereformen Lgy 70, högertrafikomläggningen, utbredningen av subkulturer, den sexuella revolutionen, du-reformen, införandet av lediga lördagar, förberedandet av kommunreformen 1971 och slutet på Tage Erlanders rekordlånga mandat som statsminister. 1970-talet präglades av en stagnerande ekonomi till följd av oljekrisen och den uppkommande miljöfrågan som rörde främst kärnkraftsfrågan. 1 juni – 67 000 personer omkommer och flera städer läggs i ruiner vid en jordbävning i Peru. 2 juni – Oljefyndigheter utanför Norges Nordsjökust hålls.

Modehistoria - 1970-talet Under 70-talet var världsordningen starkt debatterad på grund av öst-västsituationen och Vietnamkriget. Politik, världslig som samhällsinriktad, var något som berörde alla i samhället, vars struktur människorna ville förändra. Det finns ingen universell moral. Den ena statens moral är inte nödvändigtvis den andra statens moral.6. Politik är en autonom sfär: För att förstå politik måste det politiska abstraheras från andra sfärer: Det som utmärker den politiska sfären är intresse definierat som makt. (Politics among nations, 1948) 9. Sverige är i mångt och mycket världens bästa land, men städernas utseende har de senaste 70 åren präglats av grå och livlös arkitektur.
Iraq war

Mats Blomberg  av G Therborn · 1979 · Citerat av 6 — Vad och hur mycket har fyrtiofyra år (1932–76) av socialdemokratiska eller social demokratiskt ledda regeringar betytt för den svenska samhällsutveck- lingen? De flesta av de politiska partierna i Sveriges riksdag har sina rötter i det sena 1800-talet eller tidiga 1900-talet. Hur har de lyckats överleva? Det statliga ägandet ökade under 1960-talet, med nya statliga företag inom ett flertal branscher. År 1969 framlade regeringen en proposition  Partiets bildande Under slutet av 1800-talet hade det bildats konservativa och moderata grupper i riksdagens båda kamrar. Men ännu i början av 1900-talet  1900-talet var också ett århundrade då kvinnorna fick större frihet och mer makt. Sveriges väg till demokrati.

Biträdande utrikesminister 1977-1978. Den borgerliga regeringens politik ger en fingervisning, då flera åtgärder riktade till långtidsarbetslösa träder i kraft vid tolv månaders arbetslöshet. Tittar man på Arbetsförmedlingens statistik innebar det i februari drygt 135 000 personer. Folket hade dessutom relativt stor politisk frihet med åsikts- och yttrandefrihet och omfattande mötes- och demonstrationsfriheter. Allt detta bidrog till att Sverige lättare kunde införa ett demokratiskt styre, utan stora förändringar i regeringsformen och riksdagsordningen.
Bra ledaregenskaperNaturligt hög arbetslöshet. Om sambandet mellan politik och

JÄMSTÄLLDHET I SVERIGE OCH NORDEN. På NIKK kan du läsa mer om hur Sveriges jämställdhet ser ut och jämföra med andra nordiska länder. VIKTIGA JÄMSTÄLLDHETSREFORMER I SVERIGE. På jämställ.nu kan du följa viktiga jämställdhetsreformer i Sverige på en tidsaxel.