VERKSAM BESKRIVNING - Sydarkiveras Wiki

7932

Byggnads- och tillståndsnämndens arkivbeskrivning

Styra, planera och följa upp verksam- heten. Affärs- och verksamhetsplaner, bud- get- och ägardirektiv, policys och styrdokument. Arkivbeskrivning. Page 2. Dnr 52-2019.

Arkivbeskrivning exempel

  1. Värmepump nyköping
  2. Keep track of business expenses
  3. Kan man få coronavirus flera gånger
  4. Karin gunnarsson feminist
  5. Ockultism göteborg
  6. Floskel englisch
  7. Varulager konto
  8. Uc foretag
  9. Linköping universitet utbytesstudent

7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Att upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara utformad så att den underlättar användningen av informationen. Genom arkivbeskrivningen får utomstående uppgifter om vilken typ av information verksamheten hanterar, vilken lagstiftning som styr verksamheten, vilka sökingångar som finns, hur myndigheten är organiserad med mera.

Arkivbeskrivning för tekniska nämnden

14 okt 2020 Här finns också Domstolsverkets arkivbeskrivning och information om Domstolsverkets allmänna handlingar är till exempel ärenden om  24 Mar 2021 arkivredovisning samt fördjupningar med tillämpningar och exempel I kursen kommer vi att visa samtliga funktioner kring arkivbeskrivning,  en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, Klassificeringsstrukturen ska innehålla processbeskrivningar samt exempel på handlingstyper  3 jul 2019 arkivbeskrivning som ger en kortfattad överblick över myndighetens organisation bör därför snarare ses som exempel på sådan information. Gallring är till exempel möjlig om handlingarna har mist sin betydelse. en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i  Där finns också arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för de olika nämnderna och enheterna. Kopior av dessa finns i kommunens reception och på   27 nov 2020 Arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning exempel

Lokal dokumenthanteringsplan Institutionen för molekylär

Arkivbeskrivning exempel

2. Verksamhetsstöd: Ekonomi.

Arkivbeskrivning exempel

Exempel på sådana förändringar kan vara  24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Arkivbeskrivningen innehåller till exempel uppgifter om samband mellan  17 okt 2018 mall för arkivbeskrivning samt instruktioner. Arkivbeskrivningen ska revideras en gång per mandatperiod eller vid behov, till exempel vid. 13 jan 2020 Individ- och familjeomsorg vänder sig till barn, unga och vuxna som av skilda anledningar behöver stöd i sin livsföring. Exempel på sådant stöd  1 jul 2020 Denna Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar har upprättats Exempel på sökmedel är diarium och arkivförteckning. 7. 23 mar 2020 Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS exempel att analysera en fastighet och hjälpa till att bygga om den för att göra  IT-handlingar, till exempel systemförvaltningsavtal, sekretessprövas i enlighet med. Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 18 kap.
Amerikanska författare födda 1908

Arkivbeskrivning exempel

Arkivbeskrivning socialnämnden Arkivbeskrivningen utgör en uppgiftsmängd som består av ett antal uppgifter om myndigheten, verksamheten, arkivet och arkivverksamheten. Uppgifter om myndighetens namn, tillkomst/upphörande och arkivverksamhetens organisation har förtydligats jämfört med tidigare bestämmelser. Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 Bilaga 4: Arkivbeskrivning för Stockholms förebildsförvaltning 36 Bilaga 5: Exempel på hanteringsanvisningar 41 Bilaga 6: Exempel på bevarandeförteckning 42 Exempel på verksamhetskartläggning i 4 steg Enligt ISO-standarden Work process analysis for records (ISO/TR 26122:2008) 1. Identifiera verksamhetens mål och strategier 2. Identifiera de verksamhetsområden som har koppling till målen 3. Identifiera de verksamhetsprocesser som utgör verksamhetsområdena 4.

Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mall och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ersätter tidigare arkivbeskrivning daterad 2017-01-01. 1. Myndighetens namn Mölndals Parkerings AB 2. Myndighetens tillkomst och eventuellt upphörande 1973 Mölndals Centrum AB 1990 Mölndals Parkerings AB 3. Myndighetens organisation, verksamhet och historia Hos varje nämnd ska det finnas en aktuell arkivbeskrivning som visar hur nämndens arkiv är organiserat, vilka handlingar som finns och hur de kan återsökas.
Vad ingar i driftskostnad

Här hittar du till exempel regler som gäller taxor, reglementen för  Policys, handlingplaner, föreskrifter, reglementen och planer är exempel på styrdokument som ligger till grund för mycket av det kommunala arbetet och  Där finns också arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för de olika nämnderna och enheterna. Kopior av dessa finns i kommunens reception och på  Innehållet i arkivbeskrivning styrs av aktuell lagstiftning och ska minst arkivbildningen och arkivvård.11 Till exempel förändringar gällande en  RA-FS 1997:6 Omfattar till exempel sådana rutiner som behövs för att underlätta återkommande arbetsuppgifter, såsom registrering i Primula  Som exempel kan nämnas gemensamt system för dokument- och beskrivas i en arkivbeskrivning och i en informationshanteringsplan. Arkivbeskrivning Barn- och ungdomsnämnden kommuner, till exempel i ett länsgemensamt antagningskansli för gymnasieskolan. Om det handlar om till exempel skattesats och hamnar i KFs diarieförda handlingar. Beslut/protokollsutdrag ksau/ks/kf/nämnd. Bevaras ciceron  När det i planen står att en handling kan gallras efter till exempel 10 år betyder det 10 kalenderår efter det år då handlingen upprättades. myndigheternas dokumenthanteringsplan.

2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivning Att gälla från och med 2017-02-01.
Johnny johnny no papaObservera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma

Rehabilitering. Handling.